>
Regulamin Konkursu


Regulamin konkursu “Przemiana z Nubee”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Przemiana z Nubee” („Konkurs”).

2. Organizatorami Rozdania jest:

a) Nubee Natalia Miziołek z siedzibą pod adresem: ul. Piotrkowska 130, 90-062 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 100320374, posiadającą NIP: 947-192-46-94 zwane dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisów: Facebook (https://www.facebook.com/Nubee.PolishBrand) i Instagram (https://www.instagram.com/nubeepolishbrand/)

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, ani związany z serwisami Facebook ani Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec ww serwisów. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisów Facebook i Instagram.

5. Celem Konkursu jest promocja nowej kolekcji Organizatora.

6. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 847 ze zm.).

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem §2 ust. 2 i 3 poniżej, uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca

aktywne konto na portalach Facebook i Instagram, a podane przez nią podczas rejestracji w ramach ww serwisów dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała („Uczestnik”).
2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie, dostarczonej Organizatorom najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

3. Uczestnikami nie mogą być ani pracownicy, ani przedstawiciele Organizatora, ani członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, ani inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Organizatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagrody.

§3 NAGRODA

1.W konkursie wyłonionych zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma voucher na zakupy w sklepie internetowym Nubee.pl o wartości 1000 zł.

2. Nagroda nie będzie podlegała wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

3. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

4. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:

a) odmówi przyjęcia Nagrody,

b) w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,

c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.
§4 ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.05.2021 r. o godzi. 8:00 z chwilą opublikowania posta konkursowego na Facebooku na profilu @Nubee.PolishBrand oraz na Instagramie na profilu @nubeepolishbrand. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do dnia 6.06.2021 r. do godziny 00:00. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 10.06.2021 r. na InstaStories @nubeepolishbrand oraz w relacji na Facebooku @Nubee.PolishBrand.

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie: “gdybyś na jeden dzień mogła stać się zupełnie kimś innym - kim lub czym byś się stała?”, polubienie zdjęcia konkursowego na Facebooku lub Instagramie, oznaczenie bliskiej osoby, która również chętnie wzięłaby udział w konkursie.

3. Wybierając Zwycięzcę, Organizator będzie brał pod uwagę poprawność udzielonych odpowiedzi oraz kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte, a także regulaminowy czas określony w §4 punkt 1 niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie zadań konkursowych, których autorzy: a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, b) działają z fikcyjnych kont/profili w ww serwisach; c) tworzą fikcyjne konta/profile ww serwisach.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Facebook lub Instagram, a następnie w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu jest zobowiązany przesłać Organizatorom za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram wiadomość zawierającą dane adresowe zwycięzcy Konkursu (w tym adres e-mail, z którego zwycięzca Konkursu będzie korzystał w ramach procedury odbioru Nagrody).

6. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości e-mail lub telefonicznie.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania Nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania Nagrody.

8. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Nagrody zwycięzcy Konkursu.

9. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia Nagrody.
§5 DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

2. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru Nagrody, rejestracji korespondencji i udzielania odpowiedzi na nią.

4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną, księgową, marketingową, kurierską lub prawną Organizatora lub instytucje uprawnione do kontroli działalności Organizatora lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia jego danych osobowych.

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne niemniej konieczne do udziału w Konkursie.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres info@nubee.pl

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisów Facebook lub Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium