Regulamin

 

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego NUBEE, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia
i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się
z Regulaminem.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy NUBEE działający pod adresem www.nubee.pl jest prowadzony przez Nubee Natalia Miziołek z siedzibą pod adresem:
  ul. Piotrkowska 130, 90-062 Łódź,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 100320374, posiadającą NIP: 947-192-46-94, zwaną w niniejszym regulaminie NUBEE.

 2. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą nubee.pl jest: Nubee Natalia Miziołek, ul. Piotrkowska 130, 90-062 Łódź, NIP: 9471924694 REGON: 100320374

 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: shop@nubee.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu +48 886 092 018.

 

§2 Informacje Podstawowe

 

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy NUBEE mogą być wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Jednocześnie zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

 

 1. Informacje o produktach w sklepie NUBEE m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

 

 1. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

 

 

 • 3 DEFINICJE:

 

 1. SKLEP INTERNETOWY– sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem nubee.pl

 

 1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;

 

 1. KONSUMENT- Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

 1. DNI ROBOCZE– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 1. OFERTA ZAKUPU– oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;

 

 1. ZAMÓWIENIE– wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez NUBEE do realizacji;

 

 1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA– czas jaki potrzebny jest NUBEE do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;

 

 1. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA– czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez NUBEE;

 

 1. CENA PRODUKTU– cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez NUBEE i wskazana na stronie produktu;

 

 1. CENA OSTATECZNA– cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez NUBEE, prezentowana w sekcji „koszyk” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;

 

 1. CENA CAŁKOWITA– suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;

 

 1. KOSZTY WYSYŁKI- ustalone przez NUBEE koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

 

 1. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU– suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;

 

 1. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;

 

 1. FIRMA KURIERSKA– podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez NUBEE do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;

 

 1. DOWÓD ZAKUPU– jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie NUBEE. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

 

 • 4 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu Internetowego.

 

 1. Klient składa NUBEE ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.

 

 1. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.

 

 1. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.

 

 1. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

 

 1. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.

 

 1. W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
 2. produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży, 
  ich cechy oraz liczbę;
 3. prawidłowe dane do wysyłki obejmujące:
 4. imię i nazwisko Klienta;
 5. nazwę firmy (opcjonalnie);
 6. dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
 7. aktywny adres e-mail Klienta;
 8. aktywny numer telefonu Klienta;
 9. sposób zapłaty.

 

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

 

 1. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu NUBEE wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. NUBEE może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 3. NUBEE nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

 

 • 5 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

 

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do NUBEE na adres shop@nubee.pl  pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

 • 6 UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez NUBEE potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.

 

 1. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.

 

 1. NUBEE może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.

 

 1. Na podstawie Umowy Sprzedaży NUBEE zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
  a Klient zobowiązuje się do zapłaty NUBEE Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

 

 1. warunek zawieszający

 

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci NUBEE Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym NUBEE w przypadku płatności bezpośrednich.

 

 1. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

 

 1. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

 

 

 • 7 CENY PRODUKTÓW

 

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.

 

 1. Wszystkie ceny na stronie NUBEE podane są w złotych polskich.

 

 1. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.

 

 1. NUBEE może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

 • 8 FORMY PŁATNOŚCI
 1. Zapłaty można dokonać:

 

 1. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe),
 2. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora PayU,
 3. Kartą kredytową za pośrednictwem operatorów płatności, z którymi współpracuje NUBEE,
 4. Przelewem na konto bankowe NUBEE: ING Bank 28 1050 1461 1000 0092 2241 9922 NUBEE Natalia Miziołek ul. Piotrkowska 130 90-062 Łódź

 

 1. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od NUBEE potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

 

 1. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez NUBEE do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez NUBEE lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości 
  lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

 

 • 9 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 

 1. NUBEE realizuje dostawy zamówionych produktów:

 

 1. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD na zasadach i zgodnie z regulaminem Firmy Kurierskiej dostępnym na stronie WWW pod linkiem
 2. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Firmy InPost - Paczkomaty na zasadach i zgodnie z regulaminem Firmy dostępnym na stronie WWW pod linkiem: https://inpost.pl/regulaminy
 3. Zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i zgodnie z regulaminem Regulamin_świadczenia_powszechnych_usług_pocztowych.pdfPoczty Polskiej dostępnym na stronach Poczty Polskiej.
 4. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie NUBEE pod zakładką wysyłka

 

 1. Przyjmując przesyłkę od Firmy Kurierskiej lub Poczty, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy Kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z NUBEE przez e-mail: shop@nubee.pl, potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.

 

 

 • 10 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

 

 1. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto NUBEE, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.

 

 1. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

 

 1. Klient otrzyma od NUBEE informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

 

 • 11 WYMIANA TOWARU

 

 1. Z uwagi na indywidualny charakter niektórych przedmiotów oferowanych w Nubee, nie każdy może podlegać wymianie. Zwłaszcza ograniczenie to dotyczy przedmiotów szytych na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o ustalenie z pracownikami Sklepu Internetowego, czy ewentualna wymiana będzie możliwa.

 

 1. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa, z zastrzeżeniem pkt. 1.
 2. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do Nubee najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.

 

 1. W przypadku otrzymania od Nubee potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.

 

 1. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

 

 • 12 REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy NUBEE wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.

 

 1. Procedura reklamacyjna:
 2. Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem formularza reklamacyjnegooraz dowodem zakupu przesłać na adres mailowy shop@nubee.pl 
 3. NUBEE podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
 4. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć do firmy NUBEE na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
 5. NUBEE wyśle Klientowi nowy egzemplarz produktu na swój koszt lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

 

 • 13 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 "O prawach konsumenta" (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym NUBEE.

 

 1. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do NUBEE pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedażywraz z dowodem zakupu.

 

 1. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres NUBEE wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep NUBEE nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 1. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne NUBEE.PL zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta). Uwaga! W przypadku zamówień gdzie jest zwracana tylko ich część, jak również w przypadku zamówień wysyłanych za granicę koszty przesyłki nie są zwracane.

 

 

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym NUBEE Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp 
  do nich osób trzecich)

 

 1. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

 • 15 RODO

Więcej informacji na temat wykorzystania przez nas danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, znajdziesz w naszej klauzuli informacyjnej, 
która znajduje się tutaj: Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

 • 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. NUBEE może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez NUBEE w Sklepie Internetowym są własnością NUBEE i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29-05-2017 .

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium